Tomasz Osmulski i Monika Kaczmarek …

W minioną niedzielę po raz siódmy …

City Trail: Biegiem przez jesień i …

Już ponad sto osób jest na liście …

Akademia „Pro bono” w WSPiA Rzeszow…

Pomoc w zarządzaniu, prowadzeniu a…

Olsztyn: Kręć z Urzędem na rzecz dz…

Wyjątkowa akcja przy okazji Europe…

Szkoły z Gminy Dywity otrzymały 24 …

Aż 268 mieszkańców Gminy Dywity i …

«
»

Regulamin Portalu Informacyjnego Wo24.pl

Regulamin Portalu Informacyjnego Wo24.pl

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego – Portal Informacyjny Wo24.pl, który jest dostępny pod adresem http://www.wo24.pl

Regulamin normuje obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora, jako podmiotu zarządzającego serwisem oraz prawa i obowiązki użytkowników serwisu.

Warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu jest akceptacja postanowień Regulaminu.

Uruchomienie Portalu Informacyjnego Wo24.pl ma na celu ułatwienie Internautom dostępu do informacji, oraz wydarzeń jakie mają miejsce na terenie Polski.

 

§ 2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Administratorze – rozumie się przez to podmiot prowadzący serwis internetowy Portal informacyjny Wo24.pl, którym jest Grzegorz Grabowski. Siedziba portalu znajduje się przy ul. Kutrzeby 3/26 w Olsztynie.

Zespole redakcyjnym – rozumie się przez to grupę osób wraz z administratorem, uprawnioną do zamieszczania artykułów na Portalu Informacyjnym Wo24.pl.

Serwisie – rozumie się przez to Portal Informacyjny Wo24.pl dostępny pod adresem http://www.wo24.pl/ umożliwiający użytkownikom dostęp do informacji.

Regulaminie – rozumie się przez to prawa i obowiązki określające warunki korzystania oraz  sposób funkcjonowania serwisu. Regulamin dostępny jest pod adresem http://wo24.pl/regulamin-portalu-informacyjnego-wo24-pl

Użytkowniku – rozumie się przez to osoby korzystające w aktywny sposób z serwisu.

Korzystającym – rozumie się przez to osobę (użytkownika lub osobę trzecią), rozpowszechniającą treści zamieszczonych na serwisie publikacji, bez zgody administratora, wyrażonej w drodze mailowej.

Utworze – rozumie się przez to: tekst , zdjęcia ,grafiki , filmy , muzykę – publikowane w serwisie.

Forum – rozumie się przez to część serwisu, w którym zarówno użytkownicy jak i osoby korzystające z serwisu mogą umieszczać swoje opinie, dyskutować na dane tematy, publikować komentarze, posty – rozumie się przez to tekst o charakterze opiniotwórczym oraz sposób uwzględniania swojej opinii w serwisie, zarówno przez użytkowników jak i inne osoby korzystające z serwisu.

Koncie – rozumie się przez to dostępne dla użytkownika miejsce w serwisie, za pośrednictwem którego administrator udostępnia użytkownikowi informacje. Konto jest jedno dla każdego użytkownika do wszystkich spraw, w których użytkownik jest podmiotem uprawnionym,

Loginie – rozumie się przez to nazwę jednoznacznie identyfikującą użytkownika serwisu.

Haśle – rozumie się przez to ciąg znaków znany wyłącznie użytkownikowi serwisu, wymagany w procesie uwierzytelnienia.

 

§ 3 Zasady korzystania z serwisu

– Uczestnictwo w serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

– Umieszczenie dowolnego utworu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

– Umieszczenie komentarza w serwisie jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

– Osoba umieszczająca komentarz w serwisie, która nie jest użytkownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu, wyraża zgodę na objęcie jej prawami i obowiązkami, przynależnym użytkownikom serwisu. Postanowienie to, nie dotyczy możliwości posiadania konta.

– Dodawanie komentarzy w serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

– Wszelkie działania mające na celu utrudnienie lub destabilizowanie działania serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez użytkownika, administrator zablokuje konto użytkownika oraz zgłosi czyn zabroniony właściwym organom. Administrator jest również uprawniony do podjęcia działań mających na celu naprawienie poniesionej przez niego szkody.

– Każdy, kto wykonuje operacje w ramach serwisu, ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań.

– Akceptując Regulamin użytkownik zobowiązuje się w szczególności do zaniechania jakichkolwiek działań na szkodę administratora oraz innych użytkowników.

– Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta).

 

§ 4 Zasady korzystania z treści opublikowanych w serwisie.

– Zespół redakcyjny serwisu zastrzega sobie osobiste i majątkowe prawa autorskie do treści zamieszczonych w serwisie.

– Wszystkie treści zamieszczone przez zespół redakcyjny serwisu są chronione prawami autorskimi
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

– W celu wykorzystania treści zamieszczonych przez zespół redakcyjny serwisu potrzebna jest zgoda administratora serwisu, wyrażona w formie mailowej.

– Korzystający ma prawo do zamieszczania w prowadzonym przez siebie serwisie internetowym,
w celach informacyjnych, wszelkich materiałów na nim zamieszczonych, w ograniczonej formie, tj. jedno zdjęcie, tytuł i maksymalnie 3 pierwsze zdania publikacji (z wyłączeniem pozostałych fotografii
i filmów).

– W zamian za powyższe uprawnienie korzystający w miejscu, gdzie rozpowszechnia fragmenty materiałów, zamieści napis “czytaj dalej” i link aktywny, kierujący bezpośrednio do serwisu www.wo24.pl do dalszej części materiału. Link o którym mowa powyżej, prowadzić ma bezpośrednio do artykułu źródła.

 

§ 5 Dane osobowe

– Podczas dodawania komentarzy użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie w serwisie
i przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora.

– Dane osobowe oraz informacje zawarte w komentarzach wykorzystywane będą przez administratora do, identyfikacji użytkowników systemu oraz do zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi użytkownika.

– Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych jego danych osobowych w każdym czasie, jak również ma prawo do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia z bazy serwisu.

 

§ 6 Obowiązki Administratora Serwisu

– Administrator zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

– Administrator zobowiązuje się zabezpieczyć dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

§ 7 Odpowiedzialność Administratora

– Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania użytkownika, bądź osoby upoważnionej przez użytkownika do działania w jego imieniu.

– Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą lub awarią sprzętu.

– Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w serwisie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania użytkownicy zostaną powiadomieni na głównej stronie serwisu.

– Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez użytkowników serwisu jak i inne podmioty które niebędące użytkownikiem serwisu w rozumieniu niniejszego regulaminu zamieściły wpisy w serwisie.

– Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

 

§ 8 Uprawnienia Administratora Serwisu

– Administrator zastrzega sobie prawo edytowania lub kasowania treści zamieszczonych przez użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta).

– Administrator zastrzega sobie prawo do automatycznego nadawania sygnatury (logo serwisu) na wszystkich publikowanych utworach graficznych oraz video (zdjęcia, plakaty, grafiki, filmy itp.). Logo będzie znajdowało się w lewym dolnym rogu.

– Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszystkich zamieszczonych w serwisie utworów w celu promocji serwisu.

 

§ 9 Prawa i obowiązki użytkownika

– Użytkownik nie ma prawa korzystania z kont innych użytkowników oraz udostępniania swojego konta innych osobom.

– Użytkownik nie ma prawa posiadania dodatkowych kont.

– W każdym przypadku zmiany danych osobowych, wymaganych do rejestracji użytkownika
w serwisie, użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym administratora w celu aktualizacji tych danych.

– Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swojego konta z serwisu. W celu usunięcia swojego konta użytkownik zobowiązany jest powiadomić administratora.


§ 10 Przepisy końcowe

– Regulamin dostępny jest pod adresem strony internetowej http://www.wo24.pl/regulamin/.

– Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych ze stosowania niniejszego regulaminu jest sąd właściwy dla miejsca siedziby administratora.

– Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu serwisu w każdym czasie.