UNO w 27 Finale WOŚP w Olsztynie / …

   12 stycznia 2019 ,w gościnnych p…

Chudy Wawrzyniec 2019: nowa ekipa, …

Chudy Wawrzyniec – sierpniowy ultra…

Dzień NBP w Olsztynie - relacja / z…

15 stycznia 2019 r. z okazji roczni…

TriCity Trail 2019: rejestracja trw…

Start w Gdańsku, meta w Wejherowie.…

Junior Basket Club Olsztyn vs UKS T…

14 stycznia 2019 r. odbyło się derb…

«
»

„NOWY LAS – ZA MAKULATURĘ”

Do udziału w Konkursie zapraszamy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego Koła Ligi Ochrony Przyrody przy przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. 

 

Dzień 21 marca został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Dniem lasów, przyłączmy się do jego uczczenia między innymi przez posadzenie każdego roku nowego lasu sadzonkami za zebraną makulaturę. Już wiosną 2019 roku wybierzmy się do lasu i posadżimy je w wybranym miejscu, a powstały w ten sposób las czy drzewko przy naszym przedszkolu, szkole oznaczymy specjalnym znakiem. 

TO BĘDZIE WASZ LAS, WASZE DRZEWKO!!! BĘDZIECIE MOGŁY POKAZAĆ GO KIEDYŚ WASZYM DZIECIOM!!!

KONKURS ODBYWA SIĘ przy udziale PARTNERÓW: Nadleśnictw: Bartoszyce, Górowo Iławeckie, Iława, Jagiełek, Olsztynek, Młynary, Strzałowo i Wielbark oraz Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddział w Olsztynie, Stowarzyszenia Inżynierów I Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Olsztynie, Uniwersytetu Nowoczesnego Obywatela w Olsztynie

Regulamin Konkursu.

Organizatorem Konkursu jest Zarząd Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Ligi Ochrony Przyrody z siedzibą w Olsztynie z Zarządami Oddziałów Ligi Ochrony Przyrody w: Bartoszycach, Górowie Iławeckim, Młynarach, Olsztynie, Olsztynku, Szczytnie, Strzałowie i Wielbarku. 

Konkurs obejmuje okres od 1.04.2018 r do 15.01.2019 r. i przesłanie do 15.02.2019 r. na adres organizatora konkursu przez w/w placówki oświatowe dokumentów ze sprzedaży w tym okresie zebranej makulatury bezpośrednio do punktów skupu lub za pośrednictwem firm zajmujących się skupem.

Przesłanie dokumentów wymienionych w/w punkcie, będzie traktowane jako zgłoszenie udziału w Konkursie i przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.

 

  1. Warunki uczestnictwa i ocena prac konkursowych 

1. Uczniowie poszczególnych Kół Ligi Ochrony Przyrody a tam, gdzie ich niema grupy uczniów pod przewodnictwem swojego opiekuna, nauczyciela, wychowawcy zbierają makulaturę (grupa nie może liczyć mniej niż siedmioro dzieci, może składać się z dzieci w różnym wieku). 

2. Zebraną makulaturę uczestnicy przekazują do podmiotów zajmujących się skupem surowców wtórnych.  

Dowodem zbiórki makulatury będą faktury/rachunki otrzymane w punktach skupu (do oceny wyników będą brane tylko faktury z datą sprzedaży za okres obejmujący  konkurs). 

Faktura/rachunek powinna zawierać: nazwę szkoły i grupy (np. klasy), przedszkola i grupy, lub świetlicy wiejskiej i grupy; ilość kilogramów oddanej do skupu makulatury, datę sprzedaży (tylko takie faktury wezmą udział w konkursie). 

W terminie do 15 lutego 2019 roku, zebrane dowody sprzedaży makulatury (faktury/rachunki) należy przesłać (dostarczyć) w zamkniętej kopercie do siedziby Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Ligi Ochrony w Olsztynie z dopiskiem „Konkurs – Nowy Las za Makulaturę” oraz informację z pieczątką szkoły/przedszkola/urzędu/domu kultury, nazwą grupy oraz liczbą dzieci w grupie potwierdzoną podpisem i pieczątką dyrektora szkoły/przedszkola/opiekuna świetlicy. 

Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15 marca 2019 roku, a ogłoszenie wyników 21.03.2019 r. w dniu „Międzynarodowego Dnia Lasów”.  

Spośród wszystkich grup Komisja konkursowa wyłoni grupę, które zebrała największą ilość makulatury w przeliczeniu na jedno dziecko w grupie. 

Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

II. Nagrody – zwycięzca jest tylko jeden

 

Organizator przewiduje dla zwycięzcy nagrodę w postaci jednej sadzonki drzewka z leśnej szkółki za zebrane 5 kg makulatury oraz zorganizowanie na koszt organizatorów wyjazdu dzieci do lasu i ich posadzenie, dyplomy dla wszystkich biorących udział w Konkursie oraz nagrody niespodzianki.

   

 III. Postanowienia końcowe 

 

Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu przekazanych mu w celach konkursowych materiałów. 

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. 

We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do Komisji konkursowej. 

Niniejszy regulamin oraz informacje o rozstrzygnięciu Konkursu zostaną przekazane pocztę e-mailową.

Osoba do kontaktu tel. 608 357 138, e-mail zow-mlop@outlook.com – Tadeusz Pampuch.

                              

                                                Tadeusz Pampuch – Prezes

Tagi